Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

S programom želimo doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca. Doseči želimo čim večjo osveščenost ljudi o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja. Dolgoročno pa ustaviti trend naraščanja oziroma doprinesti k zmanjšanju pojava kožnega raka v Sloveniji (še posebej melanoma).

Vizija programa je doseči spremembo v odnosu populacije do sonca. Želimo si, da bi čim širši krog populacije dosledno upošteval in izvajal samozaščitne ukrepe v smislu zaščite pred delovanjem sončnih žarkov. S tem bi dolgoročno doprinesli k ustavitvi naraščanja kožnega raka v Sloveniji, še zlasti melanomskega tipa. Program Varno s soncem poteka čez vse leto. Zimski čas je namenjen delu na razvijanju vsebin in pripravi gradiv. V spomladanskem času se intenzivno izvaja edukativni del oz. usposabljanje izvajalcev programa. Sam program v smislu aktivnega dela s ciljno populacijo zaživi v maju in juniju. Del programa, ki ga izvajajo vzgojitelji in ostali strokovni kader v vrtcu, traja tri do štiri tedne. V tem času se otroci med igro in ciljanimi dejavnostmi v igralnici in na prostem seznanijo s škodljivimi posledicami delovanja UV sončnega sevanja in z načeli preventivnega ravnanja. Nato se v juliju in avgustu v praksi nadaljuje z izvajanjem osvojenih načel samozaščitnega ravnanja. Ciljno populacijo že od začetka izvajanja programa predstavljajo otroci, ki obiskujejo vrtec in posredno njihovi starši.

Začetek programa sega v leto 2007, ko so ga predstavniki Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Združenja slovenskih dermatovenerologov in Skupnosti vrtcev Slovenije v spomladanskem času prvič pilotno izvedli v Vrtcu Tončke Čečeve v Celju. Od leta 2008 dalje v programu sodelujejo vrtci iz vseh regij Slovenije. Število vključenih predšolskih otrok v Sloveniji vsakoletno narašča. Usvojena znanja otroci ne spoznajo zgolj teoretično, temveč jih tudi udejanjajo pri aktivnostih na prostem. S tem je dosežen večji učinek, večja je tudi verjetnost, da bodo pridobljena znanja upoštevali nadalje v vsakodnevnem življenju. To je pričakovano, ker so v program posredno vključeni tudi starši otrok. Pri zaščiti pred soncem je pomembno upoštevati čas, ko je gibanje na prostem primerno (poleti dopoldan do 10. ure in popoldan po 17. uri).

Ustrezno zaščito predstavlja tudi iskanje oz. ustvarjanje primerne sence (senca dreves, umik v zaprte prostore ali umetno zasenčene predele ter ustvarjanje individualne sence z uporabo primernih pokrival, oblačil in sončnih zaščitnih očal). Uporaba kemičnih varovalnih pripravkov za zaščito pred soncem je v programu omejena na predstavitev njihovega pravilnega načina uporabe.