V vrtcu praviloma ne dajemo nobenih zdravil. Starši morajo prilagoditi urnik dajanja zdravil svojemu otroku tako, da se izognejo času otrokovega varstva v vrtcu. Izjemo predstavljajo otroci, ki so podvrženi vročinskim krčem ali kronični bolezni, kot so astma, alergija ali sladkorna bolezen. V teh primerih morajo starši v soglasju z otrokovim izbranim zdravnikom pisno pooblastiti vrtec za dajanje zdravil otroku na predpisanem obrazcu. Pisno privolitev za dajanje zdravila lahko starši oz. skrbniki posredujejo vrtcu ob začetku šolskega leta in lahko velja do preklica staršev ali pa velja samo za krajše časovno obdobje, kar je opredeljeno na obrazcu. Zdravila, ki jih je dovoljeno dajati otrokom morajo imeti dovoljenje za promet z zdravili na slovenskem trgu in ustrezen rok uporabe. Ob tem morajo starši pooblaščenemu strokovnemu delavcu v vrtcu predložiti zdravilo v originalni embalaži. Vrtec za čas pooblastila poskrbi za shranjevanje zdravila skladno z navodili proizvajalca, ločeno od drugih izdelkov in zunaj dosega otrok.

OBRAZEC: Privolitev za dajanje zdravila