Plačilo programa

Prispevek staršev za program vrtca se odmerja na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10) in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08). O višini prispevka odloča, na osnovi vloge za znižano plačilo vrtca, občina, v kateri je otrokovo stalno prebivališče. Znižano plačilo lahko uveljavljajo vsi starši razen tujcev, ki v Republiki Sloveniji niso zavezanci za dohodnino.

Način plačila programov Vrtca Ribnica poleg veljavne zakonodaje določa še  Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca, ki jo starši podpišejo pred vključitvijo otroka v Vrtec Ribnica.

Postopek za uveljavljanje znižanega plačila vrtca

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13) določa, da o znižanem plačilu vrtca odločajo pristojni Centri za socialno delo.

Starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Ribnica, vložijo izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na Center za socialno delo Ribnica.

Starši, ki nimajo stalnega prebivališča v Občini Ribnica, vložijo vlogo na krajevno pristojni Center za socialno delo, kjer imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče.

Starši, ki imajo v Republiki Sloveniji začasno prebivališče in so zavezanci za dohodnino v RS, uveljavljajo znižano plačilo v tisti občini, kjer imajo skupaj z otrokom začasno prebivališče.

Rok za oddajo vloge

Vloga

Starši novincev izpolnijo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu pred vstopom otroka v vrtec.

Za podaljšanje priznanja pravice do znižanega plačila vrtca NI POTREBNO VLOŽITI VLOGE za podaljšanje pravice. O podaljšanju pravice odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

Spremembe

Upravičenec do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel, sporočiti samo spremembe na Obrazcu za sporočanje sprememb.

Staršem, ki ne  uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila za vse otroke (77%).

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna.

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih  o socialnem varstvu, so oproščeni plačila. Oprostitev plačila uveljavljajo v občini, ki sicer krije del cene programa za otroka. Občina izda za obdobje prejemanja denarne socialne pomoči začasno odločbo o oprostitvi plačila na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči.

Plačila so oproščeni tudi rejenci, ceno programa, v katerega je otrok vključen, pa krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo odda rejnik.

Skip to content