SODELOVANJE S STARŠI

Povezovanje in usklajeno delovanje vrtca in doma prispeva k uspešnejšemu razvoju otrok, zato so starši pomembni partnerji pri vzgoji in izobraževanju njihovih otrok.

Oblike sodelovanja
 • dnevne, sprotne informacije
 • skupni roditeljski sestanek
 • oddelčni roditeljski sestanek 2x letno
 • govorilne ure 1x mesečno
 • srečanja otrok, vzgojiteljev in staršev
 • obiski na domu
 • okrogle mize
 • odprti dnevi
 • skupne prireditve in praznovanja
 • anketni vprašalniki
Starši se lahko aktivno vključujejo v vzgojni proces
 • predstavijo poklic ali svojo prostočasno dejavnost
 • so prostovoljci v vzgojnem procesu
 • so spremljevalci na izletih
 • zbirajo naravne in odpadne materiale
 • iščejo sponzorje in donatorje
 • oblikujejo glasilo
 • priredijo gledališko predstavo…
Starši lahko aktivno delujejo v organih zavoda
 • svetu staršev
 • svetu vrtca

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK 

Pravice staršev in otrok so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih.

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico in dolžnost postopno uvajati otroka v vrtec. Za način uvajanja se dogovorijo v vrtcu.

Starši lahko svoje interese uresničujejo s pomočjo Sveta staršev.

Starši so dolžni redno sporočati odsotnost svojega otroka v primeru nalezljive bolezni ali posebnosti zdravstvenega statusa otroka.

Starši otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. V primeru, da hodi kdo drug po otroka, naj starši oddajo pisno pooblastilo.

PLAČILO PROGRAMA 

Prispevek staršev za program vrtca se odmerja na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe) in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06 in spremembe). O višini prispevka odloča, na osnovi vloge za znižano plačilo vrtca, občina, v kateri je otrokovo stalno prebivališče.

Način plačila programov Vrtca Ribnica poleg veljavne zakonodaje določa še  Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca, ki jo starši podpišejo pred vključitvijo otroka v Vrtec Ribnica.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in spremembe) določa, da o znižanem plačilu vrtca odločajo pristojni Centri za socialno delo.

Starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Ribnica, vložijo izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na Center za socialno delo Ribnica.

Starši, ki nimajo stalnega prebivališča v Občini Ribnica, vložijo vlogo na krajevno pristojni Center za socialno delo, kjer imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče.

Starši, ki imajo v Republiki Sloveniji začasno prebivališče in so zavezanci za dohodnino v RS, uveljavljajo znižano plačilo v tisti občini, kjer imajo skupaj z otrokom začasno prebivališče.

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. se vloga odda v mesecu avgustu). Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.

Za podaljšanje priznanja pravice do znižanega plačila vrtca NI POTREBNO VLOŽITI VLOGE za podaljšanje pravice. O podaljšanju pravice odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

Vloga

 

SPREMEMBE

Upravičenec do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel, sporočiti samo spremembe na Obrazcu za sporočanje sprememb.

 

Skip to content