Vpis in izpis

Vrtec lahko sprejme otroka, ko le-ta dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, pa vse do vstopa v šolo.

Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v Vrtec Ribnica, ki ga objavimo enkrat letno v lokalnih medijih praviloma v mesecu februarju ali marcu vsako leto. Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta.

Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi kriterijev določenih s Pravilnikom o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur. l. RS, št. 132/2022).

Ker želimo, da bi bil prehod otroka iz družine v vrtec čim manj stresen, vse starše otrok, ki z novim šolskim letom prihajajo v vrtec, v mesecu juniju povabimo na skupno srečanje, na katerem jim predstavimo vrtec in značilnosti uvajalnega obdobja, vzgojiteljica pa jih pred začetkom šolskega leta povabi še na pogovor.

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto, v kolikor so v oddelkih med šolskim letom prosta mesta.

Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka, o tem starše pisno obvesti.

Vloga za vpis

ZASEDENOST IN PROSTA MESTA

Prosta mesta v našem vrtcu lahko spremljate na portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Čakalni seznam za šolsko leto 2022/2023

REZERVACIJA

Starši otrok, za katere je Občina Ribnica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.

Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega z odločbo določenega plačila.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ribnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

Obrazec za rezervacijo

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na osnovi izjave o izpisu, ki jo oddajo na upravo vrtca najmanj 15 dni pred dnevom izpisa. V nasprotnem primeru vrtec ob izpisu obračuna stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti.

Izjava o izpisu