Otroci s posebnimi potrebami

Otrokom s posebnimi potrebami v našem vrtcu namenjamo posebno pozornost. V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP, Uradni list RS, št. 41/17), so otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki:

Otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju, so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu, v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Vsakemu otroku s posebnimi potrebami je zagotovljen optimalen razvoj. Glede ustrezne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v našem vrtcu se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca Bernardo Osojnik.

Otroci s posebnimi potrebami so lahko v našem vrtcu usmerjeni v program:

  • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca, v skladu z zapisnikom multidisciplinarnega tima ali individualnega načrta pomoči družini jim je dodeljena dodatna strokovna pomoč. Strokovna skupina, ki jo sestavljajo starši, vzgojitelj/ica in pomočnik/ ica vzgojitelja/jice, izvajalec dodatne strokovne pomoči ter svetovalna delavka vrtca, pripravi individualiziran program. Strokovna skupina najmanj enkrat letno preveri doseganje ciljev opredeljenih v individualiziranem programu ter ga po potrebi tudi spremeni ali dopolni.